Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, một câu hỏi đặt ra là Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng như thế nào?

Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 3026/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về: kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải và phế liệu; quản lý chất lượng môi trường; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; quan trắc môi trường; quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy; chứng nhận hoặc công nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội

Như vậy, theo quy định trên thì Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về: kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải và phế liệu; quản lý chất lượng môi trường; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; quan trắc môi trường; quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy; chứng nhận hoặc công nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 3026/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

- Văn phòng.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Phòng Quản lý chất thải công nghiệp và nguy hại.

- Phòng Quản lý chất lượng môi trường.

- Phòng Quản lý quan trắc môi trường.

- Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Bắc.

- Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung và Tây nguyên.

- Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Nam.

- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên.

- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam.

- Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này là các tổ chức hành chính giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 10 đến khoản 13 là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục.

Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 7 đến khoản 13 Điều này là đơn vị sử dụng ngân sách, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng trực thuộc Cục.

Như vậy, theo quy định trên thì Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có cơ cấu tổ chức như sau: 01 Văn phòng; 05 Phòng; 03 Chi cục; 04 Trung tâm.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn gì đối với quản lý chất lượng môi trường nước mặt?

Căn cứ tại khoản 8 Điều 2 Quyết định 3026/QĐ-BTNMT năm 2022 là đối với quản lý chất lượng môi trường nước mặt thì Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường;

- Tổ chức quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước; đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh; công bố các khu vực môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải đối với sông, hồ liên tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh của các địa phương.

 
No comments

Powered by Blogger.