Hướng dẫn viết lý lịch dự thi vào trường Công An, Quân Đội

Hướng dẫn viết lý lịch dự thi vào các trường Công An 

Tiêu chí về đối tượng, sức khoẻ, điểm số trúng tuyển của các Trường Công An và Quân Đội khác nhau nhưng hồ sơ lý lịch tự khai hoàn toàn giống nhau đó là xét lý lịch thân nhân 3 đời và bản thân đối tượng xét tuyển phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như chính quyền địa phương nơi cư trú. Trước cách mạng tháng 8 gia đình không có ai theo đế quốc, thực dân và phong kiến (không gây nợ máu với nhân dân).Đảm bao tiêu chuẩn sức khoẻ loại 1. loại 2 trở lên.SƠ YÊU LÝ LỊCH BẢN THÂNCHA, MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT " GIA ĐÌNH BẢN THÂN "TỰ  KHAI BÊN NỘI


LÝ LỊCH TỰ KHAI BÊN NGOẠI
CAM ĐOAN LÝ LỊCH BẢN THÂN 


No comments

Powered by Blogger.