.....

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN


TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC1. Khá niệm free-float

2. Giải thích các biến trong công thức tính free-float

3. Ý nghĩa của free-float

4. Ví dụ cụ thể để hiểu hơn

5. Nguyên tắc làm tròn tỷ lệ free-float

1. Khái niệm Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng free-float

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Công thức tính (f):

𝑓=(Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành - Khối lượng cổ phiếu không tự do chuyển nhượng)/(Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành)

f: tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float)

- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành = Số lượng CP niêm yết – Số lượng Cp Quỹ (Ví dụ MWG);

- Khối lượng cổ phiếu không tự do chuyển nhượng:

2. Cổ phiếu không tự do chuyển nhượng

- Cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cam kết giữ 100% trong 6 tháng đầu và 50% cho tới 3 năm

- Cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Trước và sau khi Mua hoặc bán phải báo cáo.

- Cổ phiếu của cổ đông của các cổ đông lớn: Khi mua, bán phải báo cáo

- Cổ phiếu của cổ đông chiến lược có cam kết không chuyển nhượng: không được chuyển nhượng khi chưa hết thời gian cam kết.

- Cổ phiếu của cổ đông nhà nước với tư cách là cổ đông lớn;

- Cổ phiếu của cổ đông theo điều kiện phát hành: ví dụ chương trình phát hành cho CBCNV, phát hành riêng lẻ dưới 1 năm, v.v: không được chuyển nhượng khi chưa hết thời gian

- Phần cổ phiếu liên quan đến thương hiệu, v.v;

- Các phần cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng khác theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Ý nghĩa xây dựng tỷ lệ free-float 

Tỷ lệ Free-Float chính là chính là Tỷ lệ số cổ phiếu đang thực sự tự do chuyển nhượng (Không bị Hạn chế, không phải báo cáo trước khi Mua Bán hay Kết quả khi Mua Bán xong) trên Tổng số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành.

Hay gọi nôm na như tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi đang có thực sự là bao nhiêu. Điều đó lý giải vì sao có những Cổ phiếu có số lượng cổ khá lớn như SAB, BHN nhưng số lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày lại rất thấp, nguyên nhân là các cổ đông nội bộ bên trong đã cầm gần hết Tổng số.

Từ đây sẽ dẫn đến ứng dụng rất quan trọng là Vốn hóa Thị trường nhưng có điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float và chỉ số mới được dựa trên cách tính Vốn hóa Thị trường điều chỉnh này sẽ “chính xác” hơn để phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng Cổ phiếu trong Chỉ số Index (Cổ phiếu trôi nổi ít thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít đi cho đúng hơn).

4. Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Free-Float

Ví dụ: Cổ phiếu tập đoàn Vingroup (VIC):

KLCP đang niêm yết: 3,191,621,230 CP

KLCP đang lưu hành: 3,191,621,230 CP

KLCP cổ đông lớn: 3.166.839.923 CP (99.2%).

Giá vic hiện tại ngày 16/01/2018: 102.000 đ

Giá trị vốn hóa: 325,545 tỷ đồng (nếu đưa toàn bộ vào tính chỉ số Index thì ảnh hưởng rất lớn)

Lưu ý: Số cổ phiếu không tự do chuyển nhượng được loại trừ số lượng do các quỹ nắm giữ

Khi điều chỉnh tỷ lệ free-float = (3,191,621,230 – 3,012,739,899)/ 3,191,621,230 = 5,6%

Khi đó giá trị vốn hóa được sử dụng vào tính chỉ số = 0.78%* 325,545 = 18.245 tỷ đồng (giá trị vốn hóa trở nên bình thường, chỉ số phản ánh thực chất hơn diễn biến thị trường chung)

Ví dụ khác: VJC

KLCP đang niêm yết: 541,611,334 CP

KLCP đang lưu hành: 541,611,334 CP

KLCP cổ đông lớn: 234.545.713 CP (43%).

Giá VJC hiện tại ngày 16/01/2018: 116.000 đ

Giá trị vốn hóa: 62.826 tỷ đồng (nếu đưa toàn bộ vào tính chỉ số Index thì ảnh hưởng rất lớn)

Lưu ý: Số cổ phiếu không tự do chuyển nhượng được loại trừ số lượng do các quỹ nắm giữ

Khi điều chỉnh tỷ lệ free-float = (541,611,334 – 541,611,334)/ 541,611,334 = 57%

Khi đó giá trị vốn hóa được sử dụng vào tính chỉ số = 57%* 62.826=  35.619  tỷ đồng  > Giá trị vốn hóa đóng góp của VIC trong khi giá trị vốn hóa thì thấp hơn nhiều lần.

Tương tự như vậy, anh em xem lại tỷ lệ mức vốn hóa tối đa tại bài trước.

5. Chỉ số và Quy tắc làm tròn Tỷ lệ Free-Float

Trong thực tế Chỉ số bao hàm 1 nhóm với số lượng cổ phiếu nhất định như VN30 là 30 Công ty, VN100 là 100 Công ty và định kỳ trong vòng 3, 6 hay 12 tháng thì chỉ số lại sắp xếp lại 1 lần Danh mục mới với một chút thay đổi về cơ cấu cổ phiếu thành phần.

Việc thay đổi này để đảm bảo Chỉ số luôn phản ánh đúng xu hướng của Nhóm Cổ phiếu theo 1 tiêu chí nào đó.

Do trong kỳ đôi khi vẫn có sự thay đổi của Tỷ lệ Free-Float đối với từng cổ phiếu nên nếu liên tục điều chỉnh mỗi khi có 1 Cổ phiếu thay đổi sẽ dẫn đến tình trạnh “lắt nhắt” và bị “nhiễu” khá nhiều.

Để đảm bảo tránh tình trạng đó mà cũng không làm mất đi tính Tổng quát phản ánh của Chỉ số, thì các Sở giao dịch Chứng khoán khi vận hành Chỉ số đã đặt ra nguyên tắc làm tròn, chính xác là làm tròn lên khi tính Tỷ lệ Free-Float như sau:


5. Chỉ số và Quy tắc làm tròn Tỷ lệ Free-Float

CP VIC, f=5.6%, được làm tròn = 10%,

Khi đó Vốn hóa đóng góp vào công thức tính chỉ số = 10% * 325,545 = 32.555 tỷ.

CP VJC, f= 57%, được làm tròn =60%,

Khi đó vốn hóa đóng góp vào công thức tính chỉ số = 60%* 62.826 = 37.696 tỷ đồng.

Rõ ràng là tương quan Vốn hóa Thị trường mới này vẫn có sự khác biệt giữa VIC và VJC. Về cơ bản làm không làm thay đổi bản chất của sự việc và hạn chế được sự “lắt nhắt” mỗi khi Cổ đông nội bộ mua ra bán vào cổ phiếu của chính Công ty mình với số lượng ít không đáng kể.


No comments

Powered by Blogger.